Στην υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την σύνταξη της «Μελέτης έργων αναβάθμισης και επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Λειψών», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος. 

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια αναλαμβάνει από τον Δήμο Λειψών την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου (τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης).

Σκοπός της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, είναι η εκπόνηση μελέτης για να αντιμετωπιστούν: τα λειτουργικά προβλήματα των ΕΕΛ Λειψών, η έλλειψη δυνατότητας υποδοχής βοθρολυμάτων, η δυσχέρεια εξυπηρέτησης της τελικής επεξεργασίας ιλύος, η έλλειψη έργου για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων και η πρόβλεψη μελλοντικής εξυπηρέτησης 4000 κατοίκων, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα αναπτυξιακά δεδομένα για το νησί των Λειψών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η Διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση της μελέτης. 

Το Γραφείο Τύπου